2010

Årsberetning 2010

Året 2010 stod i Ribe bys 1300-års jubilæums tegn, hvilket for arkivets vedkommende betød, at vi var involveret i 3 bogudgivelser. Som fortalt i Beretning 2009 var arkivet billedleverandør/-redaktion på 3-binds-værket: Ribe Bys Historie, som er udgivet af Esbjerg Kommune. Det var en stor og spændende opgave at samarbejde med værkets forfattere og fotograf Torben Meyer fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Bind 1 blev præsenteret ved en lille reception på Det gl. Rådhus her i Ribe i juni, og værket afsluttedes med udgivelsen af bd. 2-3 på Museet Ribes Vikinger først i december måned. Alle Esbjerg Kommunes borgere var inviteret med til begge udgivelsesdage.

I september måned udkom bogen: Ribe. Fotograf Torben Meyer fulgte i 2009 årets gang i Ribe. Det er der kommet en fin fotografisk bog ud af. På 103 sider fortælles der om store og små begivenheder i Ribe by. Bogen blev præsenteret ved en reception på Restaurant Sælhunden.
Bogen er udgivet med støtte fra Styregruppen for Ribe 1300, Frøs Herreds Sparekasse og Sydbank Sønderjyllands Fond.

Tæt på jul, og  lige midt i julehandelen udkom så 3. skud på udgivelsesstammen: Ribes øjeblikke.
AC-fuldmægtig Karsten Eskildsen der bor her i Ribe, ønskede at markere byens jubilæum med udgivelse af en bog, der indeholder sjældent viste fotos fra byen. Bogen indeholder 158 billeder (de fleste tilhørende vort Arkiv) fra de sidste 150 år af Ribes historie. Markeringen af udgivelsen foregik hos Bog og Ide i Ribe, hvor Karsten Eskildsen signerede bogen. Der er givet økonomisk støtte til udgivelsen fra Styregruppen for Ribe 1300 og Therkel Jørgensens Mindelegat.
 
Udover arbejdet med bogudgivelserne og de deraf afledte ”festligheder”, har der selvfølgelig også været en dagligdag på Arkivet. Der har været 155 personlige henvendelser og 51 telefoniske forespørgsler. 103 personer har sendt forespørgsler pr. mail og post.
 
En del medlemmer af Ribe Bykernes Beboerforening har i flere år ønsket at udarbejde beskrivelser af deres huses historier. Historierne skulle så skrives på små skilte og placeres i de respektive huses vinduer ud mod gaden, så forbipasserende kunne læse lidt om hvert enkelt hus’ tilblivelse m.v. Projektet skulle gerne sluttes af med ensudseende pæne skilte, og man søgte Styregruppen for Ribe 1300 om økonomisk tilskud, hvilket blev bevilget.
For at få beboerne godt i gang med at undersøge husenes historier, blev der, på Brorsonsminde i Ribe, i februar måned afholdt et introduktionsmøde, hvortil Arkivet var inviteret for at fortælle om de kilder, der kan bruges til at undersøge husenes historie med. Mødet var velbesøg, og Arkivet blev i den efterfølgende tid genstand for mange ”husforskeres” besøg. Enkelte personer besøgte Landsarkivet i Viborg, og fik også der viden om deres huse.
Historierne blev monteret på de ønskede skilte, som sad i husenes vinduer fra midt på sommeren og indtil jul. Teksterne bliver lagt på Arkivets hjemmeside samt på Internettet.
 
Vi afholdte en godt besøgt Billedaften i april måned, hvor diskussionen gik højt m.h.t navne på de portrætterede personer og steder, og fik da en del oplysninger med hjem.
 
Forårets Kend din by-arrangementer fandt sted på Psykiatrisk Hospital i Hviding og på Ribe gamle Kirkegård i Hundegade. På Hopsitalet  blev vi vist rundt af en meget kompetent guide, som havde haft sit arbejdsliv på stedet. Vi fik indblik i, hvad patienterne i ”gamle dage” blev udsat for af behandling fra lægers og plejeres side, en behandlingsform der heldigvis ikke kendes i dag.
På kirkegårdsturen havde vi lærer Søren Mulvad fra Seem som guide. Mulvad skrev i 2007 historien om Ribes to Kirkegårde, i anledning af 200-året for stiftelsen af Kirkegården i Hundegade. Vi fik foreviste både store familiegravsteder med flotte og i nogle tilfælde prangende gravstene, og mindre gravsteder med mere anonyme plader.

Efterårets arrangementer i Kend din by-serien gik til Sct. Katharine Kirke, hvor Søren Mulvad igen var guide, og den sidste tur gik til Ribe Brandstation.
 
I efteråret havde vi én billedforedragsaften. Karsten Eskildsen var på det tidspunkt næsten færdig med at redigere sin bog Øjeblikkene, og det var oplagt at bede ham vise nogle af de udvalgte billeder samt fortælle baggrunden for udvælgelsen af de enkelte billeder. Det blev igen en god aften med publikums mange kommentarer til de viste billeder.
 
Vi fik indleveret 62 sager i løbet af året. Den største aflevering kom fra Danske Bank, der i forbindelse med flytning til andre lokaler gennemgik deres magasiner. Heldigvis kontaktede de os, så vi kunne udtage diverse fotos, avisudklip, jubilæumshæfter m.v.
 
Lige før jul i 2010 blev det offentliggjort at Esbjerg Kommune har valgt at lade forskellige Ribe-institutioner flytte ind i Ribes gamle seminarium på Simon Hansens Vej. Bl.a. skal Ungdomsskolen, Ribe Bibliotek og Arkivet flytte ind i bygningerne. Flytningerne skal være tilendebragt i 2012, men i skrivende stunde ved vi endnu ikke, hvor Arkivet bliver placeret.