Prisliste

Prisliste

Priserne gælder for varer og ydelser fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv (herunder Ribe Byhistoriske Arkiv), som ikke hører under arkivets primære drift og/eller afholdes inden for arkivets normale åbningstid. Der er altså fortsat gratis adgang til information og vejledning i arkivets normale åbningstid.

De anførte priser er inkl. moms efter de gældende regler.

Eksamensbevis (genudstedelse)
Genudstedelse af eksamensbevis eller bekræftet udskrift af karakterprotokollerne fra en af de kommunale skoler i Esbjerg Kommune koster 335  kr. pr. stk. ved afhentning. I sjældne tilfælde, hvor opgaven tager mere end 30 minutter at udføre, tillægges herudover et beløb for medgået tidsforbrug, beregnet efter den gældende timesats. Opkrævningen fremsendes sammen med eksamensbeviset/udskriften. 

Film
Se: Video og lyd

Foredrag, rundvisninger, byvandringer mm.
Foredrag, der holdes af arkivets medarbejdere i arkivets åbningstid, er gratis, hvad enten de holdes i arkivet eller andetsteds.

Har foredrag karakter af undervisning, er de gratis for klasser på folkeskole-, gymnasie- eller HF-niveau. I alle andre tilfælde koster det 410 kr. pr. påbegyndt time.

Foredrag, rundvisninger i arkivet, byvandringer og lignende, der holdes uden for arkivets normale åbningstid, koster 410 kr. pr. time, når de afholdes på hverdage. Der beregnes minimum for tre timer. I weekends og på helligdage beregnes et tillæg på 50%. Der påregnes endvidere kørsel efter statens takster.

Forespørgsler
Se: Undersøgelser                                               

Forfattervirksomhed
Bestilte artikler, skriftlige oplæg om konkrete emner, f.eks. til dagspressen, koster 2.550 kr. pr. leveret A4-side med 2.400 enheder. Ønskes manuskriptet illustreret med fotografier fra arkivets samlinger med tilhørende billedtekst, tæller illustrationerne som tekstsider. Betalingen giver ret til brug én gang i henhold til gældende lov om ophavsret.

For ovenstående opgaver samt udarbejdelse af hæfter/bøger træffes særlig aftale i hvert enkelt tilfælde.


Fotoarbejde
Esbjerg Byhistoriske Arkiv leverer via sin fotoafdeling fotografisk arbejde til følgende priser for standardløsningen (inkl. moms):
Læs mere her.

Fotokopiering
Fotokopier fra almindelig kopimaskine koster 3,50 kr. i format A4 og 4,50 kr. i format A3. Priserne for farvekopier er 4,50 kr. i format A4 og 5,50 kr. i format A3.

Udføres fotokopiering som bestilt arbejde, beregnes der endvidere timeløn for den medgåede arbejdstid.

Gotisk skriftlæsning
Det er ikke arkivets primære drift at læse gotisk skrift for brugerne, hvad enten ønsket fremsættes på læsesalen eller fremsendes skriftligt. Der ydes gratis hjælp til læsning af nogle få ord eller mindre passager, men læsning af sammenhængende tekster og/eller udarbejdelse af transskriptioner ("oversættelser") sker kun mod betaling af timeløn. Der opkræves minimum for en time.

Procedure:
Ønsker man en tekst skrevet med gotisk håndskrift transskriberet mod betaling, giver bestilleren på forhånd tilsagn om et maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven. Efter løsning af opgaven eller så meget deraf, som er muligt inden for den økonomiske ramme, fremsendes der en regning på det faktisk anvendte timeforbrug, dog maksimalt det aftalte beløb.

Kommunearkivområdet
Esbjerg Byhistoriske Arkiv løser specialopgaver på kommunearkivområdet, f.eks. rådgivning om/undervisning i KL-Nem,  eArkivering og lignende. For disse specialopgaver er timeprisen 636 kr. excl. moms.

Omkostninger
Påløbne omkostninger som kørsel, fotokopiering, porto m.m. pålægges ved udførelse af rekvirerede.

Slægtsforskning
Det er ikke arkivets primære drift at udføre slægtsforskning for arkivets brugere, hvad enten spørgsmålene stilles på læsesalen eller fremsendes skriftligt. Der kan uden beregning anvendes 30 minutters tjenestetid til forundersøgelser i form af lokalisering af materiale, men egentlig slægtsforskning udføres kun mod betaling. Der afregnes efter timeløn på 410 kr. pr. påbegyndt time.

Procedure:
Ønsker man slægtsforskning udført mod betaling, giver bestilleren på forhånd tilsagn om det maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven.

Kan der findes yderligere oplysninger, kan undersøgelsen fortsættes mod tilsagn om betaling af et nyt beløb.

Der fremsendes regning på et beløb, som dækker det reelle tidsforbrug. Der kræves også betaling for undersøgelser, der kun giver et spinkelt resultat og/eller er resultatløse.

Udlandsordrer
Ordrer fra/til udlandet udføres kun mod betaling forud.

Udstillinger
Ønsker man en udstilling udarbejdet, aftales rammerne og et overslag udarbejdes. Udgifter til løn, materialer m.m. betales af bestilleren.

Undervisning
Ønsker en skole eller anden undervisningsinstitution, som ikke er folkeskole, gymnasium eller HF, at arkivet skal indgå i/medvirke til et konkret undervisningsforløb, kan det ske til timelønssatsen plus 50% forberedelsestid.

Undersøgelser
Indebærer en skriftlig eller mundtlig forespørgsel et egentlig undersøgelsesarbejde, udføres der en undersøgelse af maksimalt 30 minutters varighed uden beregning. Yderligere undersøgelsesarbejde udføres kun mod betaling efter gældende timetakst. Der afregnes pr. påbegyndt time.

Procedure:
Ønsker man en undersøgelse udført mod betaling, giver bestilleren på forhånd tilsagn om det maksimumbeløb, der ønskes anvendt på opgaven. Viser beløbet sig at være utilstrækkeligt, kan undersøgelsen fortsættes mod indbetaling af et nyt beløb.

Afslutningsvis fremsendes der regning på et beløb, som dækker det reelle tidsforbrug, dog maksimalt det aftalte beløb.

Generelle betingelser
Ophavsret:
Bestilleren gøres opmærksom på, at materiale i Esbjerg Byhistoriske Arkiv kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. m.h.t. ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv kan efter aftale med fotografen opkræve et beløb til dækning af fotografens rettigheder.

Kreditering:
Ved benyttelse af materiale fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv forpligter bestilleren sig til tydeligt og efter arkivets anvisninger at angive fotografens navn, fotografiets nummer samt oplysning om, at fotografiet findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Digitale udgivelser:
Billeder fra Esbjerg Byhistoriske Arkivs samlinger må kun udgives på digitale medier eller lægges på Internettet, hvis det ikke er strid med lov om ophavsret, og sker på en måde, som ikke er krænkende for værkets litterære eller kunstneriske anseelse eller dets egenart. Det skal tydeligt angives, hvad fotografen hedder, billednummer samt oplyses, at det originale materiale findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.


Priserne gælder fra 1. januar 2021.