Ribe Krøniken

Ribe Krøniken

1212
Dronning Dagmar dør

1259
Kong Kristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke.

1283
Borgertårnets forgænger styrter sammen.

1580
213 huse ødelægges ved den store brand.

1634
Stormflod ."Den Store Vandflod".

1641
Maren Splid brændes som heks.

1659
Første offer dør for den store pest i Ribe.

1660
Ligbærerlauget stiftes.

1741
Hans Adolf Brorson bispevies.

1746
Ribes sidste bøddel, Gotfried Gutschlag, dør.

1786
Det første nr. af Ribe Stiftstidende udkommer.

1811
Foreningen "Klubben" stiftes som en sammenlægning af flere mindre foreninger.*

1830
v. Støcken flytter til Ribe ansættes ved Ribe Apotek som provisor.*

1831
v. Støcken bliver apoteker.*

Manufakturfirmaet J.H.Quedens, "Quedens gård" Overdammen 14.*

Toldboden (Overdammen 12) opført på fundament af bygning fra 1604.*

1837
Arkitekt Theophilius Hansen forslag til Domkirkens restaurering (fjernelse af alle tilføjelser til den første kirke). Forslaget blev kritiseret og gennemføres ikke, fordi det var for dyrt - ikke fordi nogen var imod løsningen i første omgang!*

1840-45
Arkitekt Nebelung restaurerer Domkirken. Restaurering omfatter tag og hvælvinger.*

1846
Spare- og Laanekassen for Ribe og Omegn 1846 oprettes (blandt initiativtagerne er v. Støcken)*

1848
Ribe Jernstøberi anlægges af v. Støcken i Saltgade.*

1849
Jacob A. Riis fødes i Ribe.*

1850
Bomulds(damp)væveriet ”Lindegaarden” bygges af Chr. Giørtz Torvet 13-15.*

Cikoriefabrik etableres af Kolvig på Mellemdammen 13.*

En ripensisk avlsbruger sendte for første gang (29. april) 4 stk. kvæg til England som et forsøg.*

1851
Galeasen Trine Marie søsættes fra Ribe Værft.*

1852
Chr. Giørtz bygger ”Aldershvile” på Skibbroen 29.*

1854
Den Danske Forening stiftes i Ribe.*

Th. Bøggilds Kolonial og Materialforretning, Storegade 41 (1934).*

Konditori oprettes ved C. J. Backhaus.

Stiftsamtmandsgården, Puggårdsgade 10 opføres.*

1855
Chr. Giørtz Bomuldsvæveriet udvides til Sønderportsgade 2-4.*

Ribe Politikorps oprettes.*

Dampvæveri oprettes af Købmand Høyberg.*

Den Antikvariske Samling oprettes af Den danske Forening. D’Orgny leder af Den Antikvariske Samling.*

Discount- og Laanebank oprettes, af bl.a. v. Støcken. Den har i begyndelsen til huse hos direktør Tvede i Hospitalet*

1856
Kathedralskolen bygges i Puggårdsgade i tilknytning til "Puggård", der bliver rektorbolig.*

Discount- og Laanebank flytter fra Hospitalet til lokaler i Klubbens bygning i Skolegade.*

Foreningen Klubben køber den tidligere Stiftsprovstbolig (matr. 304a), Skolegade 6-8, der ejedes af stiftamtmand Nielsen og etablerer "Hotel Klubben".*

Kanal anlægges for at lette besejlingen af Ribe.*

Bispegade Skole tages i brug.*

1857
Chr. Giørtz Bomuldsvæveriet udvides.*

1858
Discount- og Laanebank flytter fra Skolegade til bogholder Købmand Wilslefs ejendom i Sønderportsgade.*

1858: v. Støcken sælger apoteket.*

1859
B. Giørtz overtager Bomuldsvæveriet efter sin far.*

v. Støcken bygger privatbolig i Badstuegade 1-3 (i dag Sct. Catharinæ Plads 1). Byggeriet er påbegyndt i 1858 og afsluttes 1859. Huset er udstyret med sålbænke og støbejernsornamenter. 1942 fik huset tilføjet endnu en etage og blev til Hotel Munken.*

1860
Kolonialforretning ved købmand Vilh. Andersen grundlagt i Grønnegade (1934).*

Chr. Giørtz afgår ved døden.*

1861
Børneasyl oprettes af Nicoline Giørtz, således at kvinderne, der arbejdede i væveriet kunne få passet deres mindre børn.*

1863
Gasværk i Ribe - gaslys i udvalgte gader.*

1864
B. Giørtz' villa i Nicolajgade 10 bygges i "Rosenborgstil" af bygningsinspektør L. A. Winstrup

1866
Discount- og Laanebank flytter fra Sønderportsgade til v. Støckens Plads i bogholder Th. Bøggilds ejendom.*
Chr. Giørtz bygger bomuldsfabrik i Sct. Nicolajgade - "Ribe Textile Fabriker.*

1868
v. Støcken afgår ved døden.*

1871
Ribe Industriforening stiftes med adjunkt Ramsing som formand. Samme år køber foreningen Grønnegade nr. 15, siden kaldet "Industrien".*

1873
Sygehus i Nygade.*

1875
Dagmarsgade anlægges fra centrum til Banegården.*

Jernbane fra Ribe til Bramming. Indvielse 1. maj under overværelse af Kong Chr. IX og kronprinsen. Stationsbygningen er tegnet af N. P. Holsøe (1826-95).*

På 25-års dagen for starten på Giørtz' fabrik opsættes en plade på Lindegården med teksten: "Ikke for mig, men for efterkommerne".*

1876
Discount- og Laanebank flytter fra v. Støckens Plads til Torvet, på hjørnet af Stenbogade og Peder Downs Slippe. En eksisterende ejendom erhverves og nedbrydes.*

Enkefru Hansen sælger Midtmøllen og Stampemøllen til sin søn brygger H. Hansen.*

1877
Diskontobanken flytter ind i sin nye ejendom på Torvet.*

1878
Borgmesteren meddeler, at Vigtoft ikke længere er villig til at bestride Lærerembedet på Ribe Mark. I stedet bestrider Fallesen Lærerembedet til et månedligt honorar på 50 kr.

1887
Vandværk og vandtårn. Arkitekt Jens Vilhelm Petersen.*

1888
Epidemisygehus ved siden af sygehuset i Nygade.*

Forsvarsbrødrene for Ribe og Omegn oprettes.

1890
Der bygges slagtehus med forretning i Sct. Nicolajgade 20.*

Der er 4135 indbyggere i Ribe 

1891
En sidebygning til Tårnborg (Hundehuset) lejes af postvæsnet.*

1892
Arresten i Ribe (ombygning af kommuneskole 1890-92).*

Ved nedrivningen af det bager Ejler Sørensen tilhørende hus på hjørnet af Hundegade og Klostergade i Ribe er der ifølge Ribe Stiftstidende fundet en efter en kenders udtalelse ca. 6.000 år gammel, sjældent godt bevaret mursten, der måler ca. 8 tommer, hvorpå der i ophøjet arbejde findes et Kristushoved forsynet med en glorie samt kløftet skæg og håret langt i fletninger ned på begge sider. (Esbjerg Avis 10.11.1892)

Ribe-drenge er noget krigerisk anlagte og skal have for skik at traktere fremmede besøgende drenge med klø. Det er ikke videre gæstfri. Ribe Stiftstidende skriver således:

Det har altid været skik i Ribe, at når der kom fremmede drenge til byen, så skulle de have prygl. Den gamle skik synes endnu at holdes svært i hævd af den opvoksende generation, idet den nemlig prygler alle de fremmede drenge, som den på nogen måde kan overkomme; og i fjor var det skolebørnene fra Esbjerg, det gik ud over, og i år er det Borgerskolens børn fra Varde, som har fået et føleligt indtryk af de Ribe-drenges ubehagelighed, idet de små lystrejsende, som i onsdags besøgte Ribe, ledsagede af deres lærere, i høj grad blev forulempede af kamplystne ripensere både i plantagen og ved Slotsbanken, og selv inde i gaderne forefaldt der en enkelt træfning. Mon der ikke fra forældrenes eller skolens side kunne gøres lidt for at hæmme den utidige kamplyst? (Esbjerg Folkeblad 10.07.1892)

1894
Restaurering af rådhuset (1892-94).*

1897
Teknisk Skole bygges på Kurveholmen 2, inspireret af hjemligt senmiddelalder.*

1898
Ribe Folkebibliotek oprettes. Bøgerne befinder sig i Teknisk Skole.*

Marietårnets genopførelse skrider nu rask frem. Selve tårnet skal være 160 fod og med spiret vil det rage op i højde med det gamle tårn. Marietårnet skal være færdigt i sommeren 1899. (Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898)

Hele den store vestre gavlspids på Ribe Domkirke er nu nedbrudt og murværket nedad gavlen er snart afskallet. Derefter vil skalmuringen, som er begyndt, blive fortsat. Murerarbejdet på dette parti, som er under arbejde, skal være færdigt i august måned. Gavlpartiet vil efter tegningerne at dømme blive et smukt stykke arbejde svarende til det øvrige gamle historiske bygningsværk. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.05.1898)

Byggearbejdet på domkirken er nu så vidt fremskredet, at kobberdækningen af det parti, som er under arbejde i år, blev påbegyndt i fredags. Af Marietårnet, som bliver opført nyt fra grunden af, er den nederste halvdel af murværket ligeledes færdig og er foreløbig bleven afdækket med et interimistisk tag, indtil en fortsat bevilling bliver vedtaget. Gennem dette tårn fører en granit-vindeltrappe op over hvælvingerne på hovedskibet, som bliver den egentlige opgang til det store tårn. Marietårnet blev nedbrudt i slutningen af sidste århundrede. Til den tid var opgangen der. Grunden til, at det blev nedbrudt, var, at det havde slået en revne, af hvilken grund et par af byens største embedsmænd påtog sig at fjerne det for materialernes værdi, hvilket imidlertid bekom dem ilde; det viste sig, det var så solidt murværk, at det hele blev til grus, hvilket også grunden tydede på, thi hele soklen af det gamle tårn fandtes under jorden; de havde fået nok af det og lod jorden dække over resten. Når en gang hele det store bygningskompleks er færdig, vil det være en værdig pryd for den gamle by og tillige et smukt historisk mindesmærke. (Vestjyllands Socialdemokrat 02.10.1898)

1899
Turistforeningen oprettes.*

Ribe Seminarium åbner, et såkaldt "præstegårdsseminarium" ejet og drevet af sognepræst Simon Hansen, Sct. Catharinæ Kirke.*

1900
Missionshuset i Ribe bygges.*

Klubbens Hotel sælges til en privat person efter at have været ejet af "Klubben".*

1901
Det første hæfte med turistinformation om Ribe udgives af Turistforeningen. "Ribe, Illustreret Vejledning for Turister".*

1902
Turistforeningen opfører en bro over voldgraven ud til Slotsbanken.*

Turistforeningen begynder at yde tilskud til restaurering af huse i Ribe.*

Afholdsstævne i Ribe med 1.600 deltagere.*

1903
Cikoriefabrikken S. Petersen A/S "Sønderjylland" etableres i Slotsgade.*

Turistforeningen indfører klausuler på de ejendomme der modtager støtte. Turistforeningen skal godkende fremtidige forandringer.*

Den gamle vægterfunktion ophører.*

1904
Restaurering af Domkirken afsluttes (1883-1904). Indvielsen den 7. august sker med deltagelse af Kong Chr. IX.*

Turistforeningen i Ribe har if. Stt. [ifølge Statstidende?] på ejendommen nr. 127 i Sønderportsgade (hjørnet af Bispensgade) ladet indmure en mindetavle med følgende indskrift: Her boede Skrædder Laurids Splid, hvis stakkels Hustru Maren 9. Novb. 1641 blev brændt for Trolddom imellem Galgebakkerne ved Ribe. (Dagbladet Vestkysten 03.08.1904)

1906
Ribe Elektricitetsværk oprettes i Midtmøllen.*

1907
Åndssvageanstalten Ribelund indvies.*

Postvæsenet lejer hele Tårnborg, efter at Indenrigsministeriet ved en tilfældighed købte bygningen i (efter Ambergs restaurering).*

1908
Biograf etableres på hjørnet af Fiskergade og Overdammen af købmand ?*

Amts- og Bysygehus på Tangevej. Det tidligere sygehus lå i Albert Skeelsgade. Det blev omdannet til Alderdomshjemmet "Dagmargården".*

1909
Jacob A. Riis: "The Old Town" udgives.*

Ribe og Omegns Husmandsforening stiftes.*

Bodil Høyer, gift med amtsvejinspektør Christen Høyer, bliver som den første kvinde valgt ind i Ribe Byråd efter vedtagelsen af en ny kommunal valglov i 1908 der gav bl.a. kvinder valg- og stemmeret til kommunalvalgene.

1910
Alderdomshjem i Sct. Laurentiigade i det tidligere sygehus.*

Gå-Morgentur-Foreningen stiftes (.."Kun de af Byens Herrer, der har et pænt Udseende og en Pletfri Fortid optages”).*

1911
Seminariet etableres.*

Kurveholmen udstykkes og bebygges 1897-1911 af Peters. Nr. 12 byggede han i 1902 til sig selv*

Jørgen Johan Kiær, stiftsfysikus, udnævnes til æresborger

1912
Folkebiblioteket flytter til Borgerskolen.*

1913
Dronning Dagmar-statuen afsløres på Ribe Slotsbanke. Forslaget fremkom 1906. Statuen blev udført af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, København (gift med komponisten Carl Nielsen). En ung pige Anna Bjerrum fra Jernved står model.*

Kammerslusen sættes i funktion

1914
"Puggård", rektorbolig siden 1500-tallet, ombygges 1912-14 og indrettes til undervisningslokaler. Arkitekt John Strøm Tejsen.*

1915
Lørdag eftermiddag begynder Ungdomsskolen i Ribe i Borgerskolens lokaler med 28 elever. Deraf er 10 landbrugere. Lærere bliver de herrer seminarieforstander cand.theol. Nygaard og kantor Hvid. Skolen må således siges at træde ud i livet med de allerbedste forudsætninger, idet der ikke kan være flere elever i klassen og lærerne er 1. klasses kræfter. (Vestjyllands Socialdemokrat 29.09.1915)

1917
Hugo Mathiassen fotograferer Ribes gamle huse.*

1918
Kvindeseminarium i Ribe - landes eneste kvindeseminarium.*

Restaureringen af Sct. Catharinæ indledes (1918-32) af arkitekt Lønborg Jensen.*

1919
Kanal ved Petersholm og Ribeholm færdig (bygges 1918-19).*

Kolvigs cikoriefabrik fra 1850 brænder.*

Weis' Stue overtages af Ribe Kommune.*

1920
Lædervarefabrikken "Ribe", Storegade.*

1921
De forsvundne bygninger på Slotsbanken markeres.*

03.07: Den Nationalhistoriske Fest afholdes. Årsdag for genforeningen med det tabte Sønderjylland.

1922
Stormflodssøjlen opstilles på Skibbroen. Indvies 14. nov.*

1923
Lædervarefabrikken Ribe oprettes i Nederdammen 31, tidligere Gregers Hotel.*

1925
Odd Fellow Logen for Ribe indvies under navnet "Riberhus" og fik lokaler på Skibbroen 31.*

1926
Hugo Mathisen afslutter sine undersøgelser af Ribes bindingsværkshuse.*

Anlæggelse af elektricitetsværk (Ribes Vikinger) bygget af arkitekt Axel Hansen.*

El-produktionen i Midtmøllen overgår til kommunen.*

Landsfesten for Ansgar-mindet den 8. september med stor procession af præster fra rådhuset til Domkirken.*

1929
Folkebibliotek indrettes i kollektør Chr. Jacobsens om- og tilbyggede hus i Puggårdsgade 4. Der blev genanvendt bindingsværkstømmer fra konditor Hansens ejendom i Stenbogade.*

1930
August Backhaus overtog cikoriefabrikken i Slotsgade under navnet "Sønderjyllands Kaffeerstatning".*

Møllehjulet på stampemøllen fjernes.*

1932
Sct. Catarinæ kirkes restaurering afsluttes

1933
Cikorieproduktionen i Slotsgade 1-3 ophører.*

1934
Bakelitproduktionen (fenoplast) påbegyndes i Slotsgade 1-2 (i 1936 er 14 mand beskæftiget)*

Biograf i Sct. Nicolajgade i Giørtz' gamle fabrik oprettes. Ejes og drives af Turistforeningen.*

Rutebilstation/parkering for rutebilerne i Skolegade. Nedrivning af den gamle bispegård.*

Hans Tausens hus genopbygges. Åbner 5. juni.*

Ribefonden stiftes af Turistforeningen.*

Clemen Nielsen Termansen, købmand og skaber af byarkivet, udnævnes til æresborger.

En af Ribe bys bedste borgere, fhv. købmand, byarkivar N. C. Termansen, er i går af Ribe Byråd udnævnt til æresborger i Ribe. (Dagbladet Vestkysten 24.07.1934)

1935
Fundamenterne til Ribes ældste Rådhus findes i Grønnegade nr. 3 (Torvet 1 og 10).*

Vægterne genoptager arbejdet i sommermånederne til ære for turisterne.*

1936
Bachhaus og Co, Slotsgade fabrikant af specialværktøj.*

Bakelitfabrik etableres i Slotsgade i den tidligere cikoriefabrik.*
Stjernen på Domkirken opsat.

1937
Byrådet giver tilskud til Turistforeningen for første gang.*

1938
Ribe Jernstøberi udvider. En Zeppelinerhal fra Tønder, bygget under 1. verdenskrig, genopbygges på fabrikken som produktionshal.*

1939
Ribe og Tange kommuner sammenlægges.*

Ribe Friluftsbad etableres.* - indvielse 13. august. (Esbjerg Avis 14.08.1939)

Ribe Stampemølle forsynes med el-turbine.*

1940
Organist og komponist Rued Langgaard ansættes i Ribe Domkirke.

1941
Restaurering af matr. 457a, Skibbroen 13, "Sælhunden".*

Arealerne omkring Slotsbanken fredes efter en restaurering af Chr. Axel Jensen.*

1942
Hotel Munken åbner i v. Støckens villa, der er blevet udvidet med en ekstra etage.*

1943
Tyske krav om 3 maskingeværstillinger på Slotsbanken må imødekommes til gengæld for en aftale om at de ikke kan udbygges.*

Ribes første Byplan. Den sikrer bevaringen af gader og slipper og forbyder husbyggeri over to etager, med henblik på at bevare byens karakteristiske profil.*

A/S Klubbens Hotel stiftes af 15 ribeborgere, der havde købt det tidligere hotel.*

Sabotage af en del af Crome og Goldschmidts tidligere fabrik, der blev anvendt af en mekaniker og bilforhandler(?), der arbejdede for tyskerne.*

Sabotage af "Industrien" i Grønnegade.*

1944
Den tyske værnemagt gravede flere maskingeværstillinger i Slotsbanken. Redaktør Willemoes, Turistforeningen greb ind.*

1946
Carl d’Obry Willemöes, redaktør, udnævnes til æresborger.

26.04: Ribe Håndværker- og Industriforening fejrer 75-års jubilæum 26. og 27. april. (Dagbladet Vestkysten 21.04.1946)

06.06: Spare- og Lånekassen for Ribe By og Omegn - populært kaldet Den Gamle Sparekasse - fejrer 100-års jubilæum. (Dagbladet Vestkysten 31.05.1946)

1947
Ribe Urrem-, bælte- og plastikfabrik, Tangevej.*

1000-års jubilæum for den første Ribe-bisp.*

Vandtårnet fra 1887 forhøjes med 5 meter.*

1948
Turistbureauet åbner.*

18.04: A/S Ribe Jernstøberi fejrer 100-års jubilæum. (Vestjyden 16.04.1948)

1951
Nyt vandværk på Skindermarken.*

1952
Den første tulipanfest.*
Organist og komponist Rued Langgaard afgår ved døden*.

1953
Byplan, der udpeger et industriområde (nuværende Føtex), Grønnestien nedlægges.*

Grønnestien blev nedlagt i 2002.

1954
29.9: Ringvejen (Hovedvej 11) blev taget i brug. (Dagbladet Vestkysten 29.9. 1954)

1955
30.10: Ribe Politikorps fejrer 100-års jubilæum med parade og festmiddag. (Dagbladet Vestkysten 31.10.1955)

1956
Ribe Møbelfabrik.*

1957
Ribehallen med vandrerhjem indvies.*

05.11: Ribe Åndssvageanstalt fejrer 50-års jubilæum. (Dagbladet Vestkysten 30.10.1957 og Vestjyden 06.11.1957)

1959
Discontobanken på v. Støckens Plads.*

1960
Antikvarisk Samling køber Quedens Gård og Ebbe Mogens Hus - Turistforeningen får lokaler her. Købet finansieres af Carlsbergs Mindelegat for brygger I. C. Jakobsen.*

1962
"Nørrelund" etableres som en ny afdeling af åndsvageanstalten (1952-62) - tidligere Ribe Avlsgård.*

1970
Ribe Kommune etableres som en sammenlægning af Ribe Købstad med 13 sognekommuner.*

1973
Ribe Byhistoriske Arkiv oprettes.

1975
01.02: Officiel indvielse af Ribe Fritidscenter. (Dagbladet Vestkysten 03.02.1975 og 04.02.1975)

02.05: Turist- og erhvervskontorets nye lokaler i den gamle apotekerbygning indvies. (Dagbladet Vestkysten 03.05.1975)

1976
Stormflod den 7. januar.*

1979
27.11: 70 år efter udgivelsen af Jacob A. Riis' "The Old Town" udgiver Historisk Samfund for Ribe Amt en dansk oversættelse af bogen. "Min gamle by" præsenteres ved en sammenkomst i Quedens Gård. (Dagbladet Vestkysten 28.11.1979)

1981
Tårnborg overtages af Ribe Kommune fra amtet.*

Den nye Amtsgård tages i brug.*

Stormflod.*

1986
Nyt vandrerhjem indvies.*

1988
Ribe Kommune sælger Weis' Stue til privat.*

1994
Bakelitfabrikken lukkes i Slotsgade.*

1995
Museet Ribes Vikinger åbner.*

1999
Ribe Sygehus nedlægges.*

Århundredets værste orkan den 3. december.*

2003
Bente og Torben Bramming køber Tårnborg, der renoveres med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Stedet skal fungere som formidler af Brorsons liv og virke.* (jv.dk 09.01.2003 og jv.dk 10.01.2003)

2004
10.09: Ribe Byråds flertal enes om at indstille, at Ribe Kommune går sammen med Esbjerg og Bramming kommuner ved kommunalreformen pr. 1. januar 2007. (JyVk 11.09.2004)

2005
01.-03.09: Ribe Vinfestival ser dagens lys.

28.10: Tom Buk-Swientys bog "Den ideelle amerikaner" om Jacob A. Riis udkommer. Udgivelsen finder sted på Ribe Kunstmuseum.

26.11: Hans Edvard Nørregård-Nielsen, kunsthistoriker og forfatter udnævnes til æresborger. (jv.dk 29.10.2005)

2006
27.04: Et enigt Ribe Byråd beslutter at lukke Seem Skole med virkning fra 1. august 2007. (JyVk 28.04.2006)

03.07: Buste af Jacob A. Riis afsløres. Busten står ved åen ved Sct. Catharine Plads.

17.07: Museet Ribe Vikinger runder gæst nr. 700.000. (JyVk 18.07.2006)

20.12: Kl. 17.30 afsluttes det sidste møde i Ribe Amtsråds historie. Det sker på Amtsgården i Ribe, og de deltagende politikere fik lov til at tage de læderbetrukne, arkitekttegnede Børge Mogensen-stole fra 1970 med hjem. Mødet bliver dog ikke det allersidste, idet der var berammet et ekstraordinært amtsrådsmøde den 29. december for at afslutte en række sager. Mødet kan dog ikke holdes på Amtsgården, som er solgt til andet formål, men holdes i stedet på Det Gamle Rådhus i Ribe. (JyVk 21.12.2006 og 30.12.2006)

2007
01.01: Som en del af kommunalreformen sammenlægges Bramming, Esbjerg og Ribe kommuner og får navnet Esbjerg Kommune.

01.01: Institutionen Ribelund overgår fra at være amtslig til kommunal institution. Det er samtidig den første dag i 100-års-jubilæumsåret, hvilket markeres på forskellig vis hele året med kulmination på selve fødselsdagen 5. november. (UE 06.12.2006)

05.11: Prinsesse Benedikte besøger Ribelund i forbindelse med boinstitutionens 100-års jubilæum. (JyVk 06.11.2007 og jv.dk 05.11.2007)

2008
01.02: Ribe Handelsskole fejrer 100-års jubilæum. (JyVk 02.02.2008, jv.dk 20.01.2008 og jv.dk 01.02.2008)

05.02: Vittenbergskolens nye fløj til 7,5 mio. kr. indvies. (JyVk 04.02.2008 og jv.dk 03.02.2008)

Okt.: På Ribe bys vegne underskriver Esbjerg Kommunes 1. viceborgmester, Venstres Henning Ravn, samarbejdsaftale med 24 historiske europæiske byer. (Ugeavisen Ribe 29.10.2008)

01.11: Den Antikvariske Samling blev i forbindelse med kommunalreformen 2007 lagt sammen med Esbjerg Museum og stillingsbetegnelsen antikvar ophørte. Den nye organisation får navnet Sydvestjyske Museer.

2009
Feb.: Kvickly-direktør Flemming Rasmussen kåres som Årets Ripenser af Ribe Handelsstandsforening. (jv.dk 27.02.2009 og Ugeavisen Ribe 03.03.2009)

27.03: Ribe Roklub fejrer 75-års jubilæum. (jv.dk 28.03.2009 og Ugeavisen Ribe 31.03.2009)

01.04: Dagmargården har 100-års jubilæum. (Ugeavisen Ribe 31.03.2009)

Juni: Ribe Campingplads fejrer 50-års jubilæum. (Ugeavisen Ribe 05.05.2009)

20.06: De sidste lærerstuderende på Ribe Seminarium afholder dimission, inden uddannelsesinstitutionen flytter til Esbjerg. (Ugeavisen Ribe 23.06.2009)

Juli: Ribe Boldklub kan se tilbage på en yderst succesfuld fodboldsæson med oprykninger for holdene i serie 2, serie 4, serie 5 og serie 6. Desuden blev U-21-drengene jyske mestre, U-13-drengene fik sølv og U-11-drengene sluttede på en delt førsteplads. (Ugeavisen Ribe 07.07.2009)

Juli: Rederiet J. Lauritzens 125-års jubilæum markeres med bogudgivelse. (Ugeavisen Ribe 07.07.2009)

28.07: Første pilgrimsvandring fra Ribe Domkirke til Løgumkloster Kirke. (jv.dk 10.07.2009)

21.08: FDF i Ribe fejrer 50-års jubilæum. Feststemningen udebliver dog, da man ved samme lejlighed lukker alle aktiviteter pga. manglende ledere. (JyVk 22.08.2009)

28.08: Restaurant Kammerslusen begæres konkurs. (Ugeavisen Ribe 01.09.2009)

04.09: Ribe Bibliotek - og dermed også Ribe Byhistoriske Arkiv - fejrer 25-års jubilæum på Giørtz Plads (Ugeavisen Ribe 01.09.2009)
01.10: Områdecenter Riberhus fejrer 50 års jubilæum. Bygningen blev opført i 1844 som fattiggård. Blev solgt i 1879 hvorefter huset blev indrettet til hotel, og fortsatte med at hedde Riberhus.
30.10: Kvickly har 100 års jubilæum. Ved åbningen i 1909 hed forretningen Ribe og Omegns Brugsforening og lå på Torvet 22/ Grydergade 2.
01.11: Kvickly i Ribe kan endnu engang fejre et markant jubilæum. Denne gang er det souschef og vindisponent Karl Jessen, 62, der kan fejre 40-års jubilæum - forretningens første 40-års jubilar nogensinde. (JyVk 03.11.2009)
06.11: På årets frimærkeforum i Roskilde (6.-8. nov.) afsløres to frimærker, hhv. med motiverne Ribe Domkirke og Dronning Dagmar-statuen. (JyVk 08.11.2009 og Ugeavisen Ribe 10.11.2009)
06.11: Formanden for Ribe Boldklub, Mogens Lønne, overrækkes Frøs Herreds lederpris 2009 for Ribe-området. (JyVk 07.11.2009, jv.dk 06.11.2009 og Ugeavisen Ribe 10.11.2009)

2010
08.01:
Ribe By markerede i dag begyndelsen på festlighederne i anledning af byens 1300-års jubilæum, der løber over hele året. Markeringen fandt sted i Ribe Domkirke. Blandt de 1.000 deltagere var bl.a. kulturminister Carina Christensen og Esbjerg Kommunes borgmester Johnny Søtrup, der begge lykønskede byen fra kirkens prædikestol. Vestjysk Symfoniorkester spillede en koncert under ledelse af dirigent Børge Wagner og med blokfløjtenisten Michala Petri som solist. (jv.dk 08.01.2010 og Ugeavisen Ribe 12.01.2010)
Frimærker med illustrationer af Ribe tegnet af Bertil Skov Jørgensen udkom den 24.03.2010


Informationer efterfulgt af * er udarbejdet af Museumsinspektør Mogens Hansen